Adatvédelmi irányelvek

TARTALOM:

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ELJÁRÁSA
 3. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA, ALAPJÁNAK, IDŐSZAKÁNAK ÉS HATÁLYA AZ ONLINE Boltban
 4. AZ ADATOK Címzettjei az online áruházban
 5. PROFILZÁS ONLINE BOLTBAN
 6. AZ ADATTÁRGY JOGAI
 7. SÜTÉSEK AZ ONLINE BOLTBAN, HASZNÁLATI ADATOK ÉS ELEMZÉS
 8. ZÁRÓ FELTÉTELEK

  1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

  1. Jelen internetes bolt adatvédelmi irányelvei csak tájékoztatási célokat szolgálnak, ami azt jelenti, hogy nem jelent kötelezettségek forrását az Internet Shop felhasználói vagy vásárlói számára. Az adatvédelmi irányelvek mindenekelőtt a személyes adatok adminisztrátor általi, az internetes boltban történő feldolgozására vonatkozó szabályokat tartalmazzák, ideértve a személyes adatok feldolgozásának alapját, céljait és terjedelmét, valamint az érintettek jogait, valamint információkat a személyes adatok kezeléséről. sütik és elemző eszközök az Internet Shopban.

  2. Az Internet Shopon keresztül gyűjtött személyes adatok rendszergazdája az OPENSPACEJK L.L.P. varsói székhelyével (székhelye: Dygata str. 8/95, 01-748 Varsó és szállítási címe: Palacowa str. 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice); bejegyezték az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozóinak Nyilvántartásába KRS 0000674535 szám alatt; bejegyző bíróság, ahol a cég dokumentációját tárolják: Varsó fővárosi kerületi bírósága, a nemzeti bírósági nyilvántartás XII. kereskedelmi osztálya; NIP: 5223089910; REGON: 367093253, elektronikus e-mail cím: shop@kaktus24.eu - a továbbiakban: "Rendszergazda" és egyidejűleg az Internet Shop Szolgáltatója és az Eladó.

  3. Az internetes boltban lévő személyes adatokat az adminisztrátor az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel a fogyatékossággal élő személyek védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően. tekintettel a személyes adatok feldolgozására és az ilyen adatok szabad mozgására, valamint a 95/46 / EK irányelv (az adatvédelemről szóló általános rendelet) hatályon kívül helyezésére - a továbbiakban: RODO vagy RODO rendelet. A RODO rendelet hivatalos szövege

  4. Az Internet Shop használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatok megadása az Ügyfél vagy az Online Shop használatával rendelkező Ügyfél részéről önkéntes, két kivételtől eltekintve: (1) megállapodások megkötése az Adminisztrátorral - az Adásvételi szerződés vagy megállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadásának elmulasztása Elektronikus szolgáltatás nyújtása az Adminisztrátorral az Online Shop weboldalán és az Online Shop Általános Szerződési Feltételeiben és jelen Adatvédelmi Szabályzatában feltüntetett esetekben és mértékben, és ezen adatvédelmi irányelvekben az ilyen megállapodás megkötésének lehetetlenségét eredményezi. Ilyen esetben a személyes adatok megadása szerződéses követelmény, és ha az érintett egy adott megállapodást kíván kötni az Adminisztrátorral, akkor köteles megadni a szükséges adatokat. (2) Az Adminisztrátor törvényi kötelezettségei - a személyes adatok megadása törvényi követelmény, amely abból ered, hogy általában kötelező jogi szabályozás írja elő az Adminisztrátor számára a személyes adatok feldolgozásának kötelezettségét (pl. Adatfeldolgozás adó- vagy könyvelési könyv vezetése céljából), valamint az adatszolgáltatás elmulasztását. az ilyen adatok megakadályozzák az Adminisztrátort az ilyen kötelezettségek teljesítésében.

  5. Az adminisztrátor különös gondot fordít azon személyek érdekeinek védelmére, akikre az általa kezelt személyes adatok vonatkoznak, különösen felelős és gondoskodik az általa gyűjtött adatok megőrzéséről: 1) a törvénynek megfelelően kell feldolgozni; (2) meghatározott célú, törvényes célokra gyűjtötték, és nem képezik az e célokkal összeegyeztethetetlen további feldolgozás tárgyát; (3) lényegében helyes és megfelelő a feldolgozás céljaihoz képest; (4) olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, csak amennyi a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges; és (5) a személyes adatok megfelelő biztonságát biztosító módon kell feldolgozni, ideértve a jogellenes vagy jogellenes feldolgozás, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisítés vagy károsodás elleni védelmet is, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések révén.

  6. Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, terjedelmét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogainak vagy szabadságainak különböző mértékű valószínűséggel és súlyossággal történő megsértésének kockázatát, az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása, hogy a feldolgozás e rendelettel összhangban történjen, és ennek bizonyítása. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Az adatkezelő technikai intézkedéseket alkalmaz annak megakadályozására, hogy illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák az elektronikus úton továbbított személyes adatokat.

  7. Az ebben az adatvédelmi irányelvben használt és nagybetűvel kezdődő összes szót, kifejezést és rövidítést (pl. Eladó, Online Shop, Elektronikus szolgáltatás) az online bolt adatvédelmi irányelvében található meghatározásuknak megfelelően kell értelmezni. az Online Shop weboldala.

  3. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA, ALAPJÁNAK, IDŐSZAKÁNAK ÉS HATÁLYA AZ ONLINE Boltban

  1. Minden alkalommal, amikor az Adminisztrátor által kezelt személyes adatok célja, alapja, időtartama és hatóköre az adott Ügyfél vagy Ügyfél által az Online Shopban végrehajtott tevékenységekből származik. Például, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy vásárol az Internetes boltban, és úgy dönt, hogy a futárszolgálat helyett személyesen gyűjti a megvásárolt Terméket, akkor személyes adatait a megkötött Értékesítési Szerződés teljesítése érdekében feldolgozzuk, de a továbbiakban az adminisztrátor nevében szállításokat végző fuvarozó rendelkezésére kell bocsátani.

  2. Az Adminisztrátor személyes adatokat kezelhet az Online Shopban a következő célokból, a következő alapon, a következő időszakokban és a következő mértékben:

  3. Az adatfeldolgozás célja Az adatfeldolgozás és a tárolási időszak jogalapja Az adatfeldolgozás hatóköre
   Adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás teljesítése, vagy az érintett kérésére intézkedés a fent említett megállapodások megkötése előtt A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (a megállapodás végrehajtása).
   Az adatokat a szerződés teljesítéséhez, felmondásához vagy más módon történő felmondásához szükséges ideig kell tárolni.
   Maximális hatókör: név és vezetéknév; email cím; kapcsolattartó telefonszám; szállítási cím (utca, házszám, lakás száma, irányítószám, város, ország), lakóhely / üzleti tevékenység / helyzet címe (ha eltér a kézbesítési címetől).
   Olyan ügyfelek vagy ügyfelek esetében, akik nem fogyasztók, az Adminisztrátor további feldolgozhatja az Ügyfél vagy Ügyfél cégnevét és adóazonosító számát (NIP). A megadott hatókör maximális - pl. személyes átvétel, nem szükséges megadni a szállítási címet.
   Direkt marketing A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) Az adatokat az Adminisztrátor által követett jogos érdek fennállásának idejéig tároljuk, de nem haladhatja meg az Érintettel szemben az Adminisztrátor üzleti tevékenységéből eredő követelések elévülését. Az elévülési időt törvény határozza meg, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos kárigények elévülési ideje három év, az adásvételi szerződések esetében pedig két év).
   Az Adminisztrátor nem dolgozhat fel adatokat e célból. a közvetlen marketing, amennyiben az érintett e tekintetben tényleges kifogást emel.
   E-mail cím
   Marketing A RODO-rendelet (beleegyezés) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
   Az adatokat addig kell tárolni, amíg az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezelés további feldolgozásához. vagy az erre a célra szolgáló adatait.
   Név, e-mail cím
   Az ügyfél véleménye a megkötött adásvételi szerződésről Megállapodás a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
   Az adatokat addig tároljuk, amíg az érintett visszavonja hozzájárulását a további feldolgozáshoz. adatok erre a célra.
   E-mail cím
   Adó- vagy számviteli könyv vezetése A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja az adórendelet 86. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, azaz 2017. január 17-én. (Journal of Laws, 2017, 201. tétel) vagy art. 74. számviteli törvény 2. szakasza, azaz 2018. január 30. (Journal of Laws of 2018, 395. tétel)
   Az adatokat a törvény által előírt ideig tárolják, hogy az Adminisztrátortól adókönyvet vezessenek (a törvény lejártáig). az adókötelezettség elévülési ideje, hacsak az adótörvények másként nem rendelkeznek) vagy a könyvelési könyvek (5 év annak a pénzügyi évnek a kezdetétől számítva, amelyre az adatok vonatkoznak).
   Név és vezetéknév; lakcím / vállalkozás / helyzet (ha eltér a szállítási címetől), a vállalat neve és a társaság vagy az ügyfél adóazonosító száma (NIP)
   Az adminisztrátorral vagy az adminisztrátorral szemben felhozható igények azonosítása, behajtása vagy védelme A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja
   Az adatokat addig az időtartamig kell tárolni, amíg az Adminisztrátor követi jogos érdekét, de nem hosszabb, mint az Adminisztrátor üzleti tevékenysége miatt az érintettel szemben fennálló követelések elévülési ideje. Az elévülési időt törvény határozza meg, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre (az üzleti tevékenység folytatásával kapcsolatos kárigények elévülési ideje három év, az adásvételi szerződések esetében pedig két év).
   Név és vezetéknév; kapcsolattartó telefonszám; email cím; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely / üzleti tevékenység / helyzet címe (ha eltér a kézbesítési címetől).
   Azon ügyfelek vagy ügyfelek esetében, akik nem fogyasztók, az adminisztrátor ezen felül feldolgozhatja a vállalat vagy az ügyfél cégnevét és adóazonosító számát (NIP).

  4. AZ ADATOK CÍMZETTEI AZ ONLINE BOLTBAN

  1. Az Internet Shop megfelelő működéséhez, ideértve a megkötött értékesítési megállapodások teljesítését is, az Adminisztrátornak külső szervezetek (például szoftverszolgáltatók, futárok vagy fizetési szolgáltatók) szolgáltatásait kell igénybe vennie. Az adminisztrátor csak az ilyen adatkezelő szervezetek szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek elegendő garanciát nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, hogy az adatkezelés megfeleljen a RODO rendelet követelményeinek és védje az érintettek jogait.
  2. Adattovábbítás az Adminisztrátor részéről nem minden esetben történik, és nem minden adatvédelmi irányelvben megjelölt címzettnek vagy címzettkategóriának - az Adminisztrátor csak akkor továbbít adatokat, ha a személyes adatok feldolgozásának egy adott céljának eléréséhez szükséges, és csak az eléréséhez szükséges mértékben. Például, ha az Ügyfél személyes gyűjtést használ, adatait nem továbbítják az adminisztrátorral együttműködő fuvarozónak.

  3. Az Online Shop címzettjeinek és vásárlóinak személyes adatait átadhatjuk a következő címzetteknek vagy címzettek kategóriáinak:
   1. fuvarozók / szállítmányozók / futárközvetítők - olyan Ügyfél esetében, aki a Termék kézbesítésének módját használja az Internetes áruházban postai vagy futárpostai úton, az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait elérhetővé teszi egy kiválasztott számára fuvarozó, szállítmányozó vagy közvetítő, aki az Adminisztrátor nevében szállítmányokat hajt végre olyan mértékben, amennyi szükséges ahhoz, hogy a Terméket a Vevőhöz eljuttassa.
   2. elektronikus fizetést vagy fizetési kártyát kezelő jogalanyok - az Ügyfél esetében, aki az elektronikus fizetési vagy fizetési kártya módját használja az Internetes áruházban, az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait hozzáférhetővé teszi a kiválasztott szervezet számára. a fenti kifizetéseket az Internet Shopban az Adminisztrátor kérésére, az Ügyfél által teljesített fizetés kezeléséhez szükséges mértékben.
   3. hitelezők / bérbeadók - az Ügyfél esetében, aki az Online Shop fizetési módját részletfizetési vagy lízing rendszerben használja, az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a fentieket kiszolgáló kiválasztott hitelező vagy bérbeadó rendelkezésére bocsátja. fizetések az Online Shopban az Adminisztrátor megrendelésére az Ügyfél által teljesített fizetés teljesítéséhez szükséges mértékben.
   4. közvélemény-kutatási rendszer szállítója - olyan Ügyfél esetében, aki beleegyezett, hogy véleményt nyilvánítson egy megkötött adásvételi szerződésről, az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait elérhetővé teszi egy kiválasztott szervezet számára, amely közvélemény-kutatási rendszert biztosít az Adminisztrátor nevében az Internetes üzletben értékesítési szerződéseket kötött, amennyiben az szükséges a vásárló véleményének kifejezéséhez a közvélemény-kutatási rendszer segítségével.
   5. szolgáltatók, amelyek az adminisztrátor számára technikai, informatikai és szervezési megoldásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik az adminisztrátor számára az üzleti tevékenység folytatását, ideértve az Internet Shop-ot és az általa nyújtott elektronikus szolgáltatásokat (különösen az Internet Shop, e-mail és tárhelyszolgáltató és szoftverszolgáltató a vállalat irányításához és az adminisztrátor számára történő technikai segítségnyújtáshoz) - az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak abban az esetben és olyan mértékben teszi elérhetővé a nevében eljáró kiválasztott szállító számára, amely a az adatkezelés adott célja az ezen adatvédelmi irányelvekkel összhangban
   6. számviteli, jogi és tanácsadó szolgáltatók, amelyek számviteli, jogi vagy tanácsadói támogatást nyújtanak az Adminisztrátornak (különösen könyvelőiroda, ügyvédi iroda vagy adósságkezelő társaság) - az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott szolgáltató rendelkezésére bocsátja csak abban az esetben és olyan mértékben jár el a nevében, amely az adatkezelés adott céljának eléréséhez szükséges ezen adatvédelmi irányelvek szerint.

  5. PROFILZÁS ONLINE BOLTBAN

  1. A RODO rendelet előírja az adminisztrátor számára, hogy tájékoztassa az automatizált döntéshozatalról, ideértve a RODO rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett profilalkotást, és - legalábbis ezekben az esetekben - fontos információkat az ilyen döntések meghozatalának alapelvei, valamint az ilyen feldolgozás jelentősége és várható következményei az érintett számára. Ezt szem előtt tartva az Adminisztrátor az Adatvédelmi irányelv ezen szakaszában tájékoztatást nyújt a lehetséges profilalkotásról.

  2. Az Adminisztrátor az Internet Shopban történő profilalkotást közvetlen marketing célokra használhatja, de az annak alapján az Adminisztrátor által hozott döntések nem vonatkoznak az Értékesítési Szerződés megkötésére vagy megtagadására, vagy az Elektronikus Szolgáltatások használatának lehetőségére a Internetes bolt. Az internetes boltban történő profilalkotás hatása például azt eredményezheti, hogy kedvezményt ad egy adott személynek, kedvezménykódot küld neki, emlékeztet a befejezetlen vásárlásokra, javaslatot küld egy Termékre, amely megfelelhet az érdeklődésének vagy preferenciájának adott személy számára, vagy az Internet Shop szokásos ajánlatához képest jobb feltételeket kínál. A profilalkotás ellenére az érintett szabadon eldöntheti, hogy igénybe kívánja-e venni a kedvezményt vagy a jobb feltételeket, és vásárol-e az online boltban.

  3. Az Internet Shop-ban történő profilalkotás az adott személy viselkedésének automatikus elemzéséből vagy előrejelzéséből áll az Internet Shop weboldalán, pl. egy adott Termék kosárba helyezésével, egy adott termék weboldalának böngészésével az Internet Shop-ban vagy az Internet Shop-ban végrehajtott vásárlások előzményeinek elemzésével. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy az adminisztrátor rendelkezzen egy adott személy személyes adataival annak érdekében, hogy kedvezményes kódot küldhessen neki.

  4. Az érintettnek joga van arra, hogy ne kerüljön olyan döntés alá, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, ideértve a profilalkotást is, és amelynek jogi vagy hasonló hatása van az érintettre.

  6. AZ ADATTÁRGY JOGAI

  1. Hozzáférési, helyesbítési, korlátozási, törlési vagy hordozhatósági jog - az érintettnek joga van az adatkezelőtől személyes adataihoz való hozzáférést, helyesbítést, törlést ("elfelejtés joga") vagy a feldolgozás korlátozását kérni. és joga van kifogást emelni a feldolgozás ellen, és joga van adatainak átadására. A fent említett jogok gyakorlásának részletes feltételeit a RODO 15–21. Cikke határozza meg.

  2. A hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga - olyan személy, akinek adatait az adminisztrátor a megadott hozzájárulás alapján kezeli (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján Rendelet) alapján bármikor visszavonhatja a hozzájárulását anélkül, hogy befolyásolná a hozzájárulás alapján a visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

  3. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz - az a személy, akinek az adatait az Adminisztrátor kezeli, jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz a Tanács Tanácsának rendeletében meghatározott módon és módon. Miniszterek és a lengyel törvény, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény. A lengyelországi felügyeleti hatóság a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal elnöke.

  4. Kifogáshoz való jog - az érintettnek bármikor jogában áll tiltakozni - saját helyzetéhez kapcsolódó okokból - személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján történő kezelése ellen (nyilvános érdekek vagy feladatok) vagy f) pont (az adatkezelő jogos érdeke), ideértve az e rendelkezések szerinti profilalkotást. Az adatkezelő ebben az esetben többé nem kezelheti az ilyen személyes adatokat, kivéve, ha bebizonyítja, hogy kényszerítő törvényes okok állnak fenn az adatkezeléshez, az érintett alárendelt érdekei, elsőbbségi érdekei, jogai és szabadságai, illetve indokok vannak a követelések megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére. li>
  5. A közvetlen marketing elleni tiltakozás joga - amennyiben a személyes adatokat direkt marketing céljából kezelik, az érintettnek bármikor jogában áll kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen marketing céljából történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben a feldolgozás ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik.

  6. Az Adatvédelmi irányelv ezen pontjában említett jogok gyakorlása érdekében az Adminisztrátorral kapcsolatba lehet lépni egy megfelelő írásbeli vagy e-mailes üzenet küldésével az Adatvédelmi irányelv elején feltüntetett Adminisztrátor címére, vagy az Online Shop weboldalán elérhető kapcsolatfelvételi űrlap használatával.

  7. SÜTÉSEK AZ ONLINE BOLTBAN, HASZNÁLATI ADATOK ÉS ELEMZÉS

  1. A HTTP cookie-k kis szöveges információk, szöveges fájlok formájában, amelyeket egy szerver küld és tárolnak az Internet boltot látogató személy weboldalán (pl. számítógép, laptop vagy okostelefon memóriakártyájának merevlemezén - melyik eszközt használja az Internetes boltunk látogatója). Részletes információ a sütikről, valamint a létrehozásuk történetéről itt található: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

  2. Az adminisztrátor feldolgozhatja a sütikben szereplő adatokat, amikor a látogatók az Internet Shop webhelyét használják a következő célokra:
   1. a szolgáltatás címzettjeinek azonosítása az online boltba bejelentkezve és annak bejelentkezésének megmutatása;
   2. ne feledje a kosárba helyezett termékeket a megrendelés leadása érdekében;
   3. ne feledje a kitöltött megrendelőlapok, felmérések vagy az Online Shopba történő bejelentkezési adatok adatait;
   4. az Online áruház webhelyének tartalmát igazítsa az Ügyfél egyéni preferenciáihoz (pl. a színekhez, a betűmérethez, az oldal elrendezéséhez) és optimalizálja az Online áruház webhelyeinek használatát;
   5. névtelen statisztikákat vezet, amelyek bemutatják az online áruház webhelyének használatát;
   6. Remarketing, azaz az online áruház látogatóinak viselkedési jellemzőinek kutatása tevékenységeik névtelen elemzésével (pl. ismételt látogatás meghatározott webhelyeken, kulcsszavak stb.) annak érdekében, hogy profilt hozzanak létre, és a hirdetésekhez igazodva várható érdeklődésük, többek között amikor a Google Inc. és a Facebook Ireland Ltd hirdetési hálózatán belül más webhelyeket látogatnak meg;

  3. Alapértelmezés szerint a legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint elfogadja a sütiket. Mindenkinek lehetősége van saját böngészőjének beállításával beállítani a sütik használatának feltételeit. Ez azt jelenti, hogy például részben korlátozhatja (pl. Ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a sütik tárolásának lehetőségét - ez utóbbi esetben azonban ez befolyásolhatja az Internet Shop bizonyos funkcióit (például lehet, hogy nem lehet kövesse a Megrendelési utat a Megrendelési űrlapon keresztül, mivel a Termékeket a megrendelés leadásának következő lépései alatt nem tároljuk a kosárban.
  4. A cookie-k internetes böngészőjének beállításai fontosak a webáruházunk cookie-k használatához való hozzájárulás szempontjából - a törvény rendelkezéseivel összhangban az ilyen böngésző az internetböngésző beállításain keresztül is megadható. Ha nem ért egyet ezzel, akkor ennek megfelelően módosítania kell böngészője cookie-beállításait.

  5. Részletes információt a legnépszerűbb böngészőkben a sütik módosításáról és törléséről a böngésző súgójában és a következő oldalakon talál (kattintson a linkre):
   Chrome böngésző súgója
   Firefox böngésző súgója
   Internet Explorer böngésző súgója
   Opera böngésző súgó
   Safari böngésző súgója
   Microsoft Edge böngésző súgója
  6. Az adminisztrátor használhatja a Google Analytics, Universal Analytics szolgáltatást, amelyet a Google Inc. biztosít a Webáruházban. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ezek a szolgáltatások segítenek az adminisztrátornak az online áruház forgalmának elemzésében. Az összegyűjtött adatokat a fenti szolgáltatások keretében névtelen módon dolgozzuk fel (ún. Kizsákmányolási adatok, ami lehetetlenné teszi). személy azonosítására) statisztikák készítése az Internet Shop adminisztrációjában. Ezek az adatok összesítettek és névtelenek, azaz nem tartalmaznak az Internet Shop webhelyét látogató személyek azonosító jellemzőit (személyes adatait). az Online Shop szolgáltatásai összegyűjtik az adatokat, például az Internet Shop látogatóinak megszerzésének forrásait és adathordozóit, valamint az online bolt webhelyén való viselkedésüket, információkat azokról az eszközökről és böngészőkről, amelyekről a webhelyet látogatják, IP-címet és tartományt, földrajzi adatokat és demográfiai adatokat. adatok (életkor, nem) és érdeklődési körök.

  7. Elutasíthatja a Google Analytics használatát az online áruházban végzett tevékenységeivel kapcsolatos információk megadásához, ha kiválasztja a Google Inc. által biztosított megfelelő böngészőbővítményt, amely elérhető itt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ? hl = pl

  8. Az adminisztrátor használhatja az Online áruház Facebook Ads szolgáltatását, amelyet a Facebook Ireland Limited (Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) nyújt. Ez a szolgáltatás segít az Adminisztrátornak a hirdetések hatékonyságának felmérésében és annak kiderítésében, hogy az online áruház látogatói milyen tevékenységet végeznek, valamint személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg az adott látogatók számára. A Facebook Ads működésének részletei a következő webcímen találhatók: https://www.facebook.com/business/ads

  8. ZÁRÓ FELTÉTELEK

  1. Az Online Shop tartalmazhat linkeket más webhelyekre. Az adminisztrátor arra kéri a felhasználót, hogy olvassa el más webhelyek adatvédelmi irányelveit, miután felkereste őket. Ez az adatvédelmi irányelv csak az adminisztrátor internetes boltjára vonatkozik.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel